U C H W A Ł A Nr 1004/XLI/2005
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22.09.2005

w sprawie zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie cieków. Działając na podstawie art.18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, w związku z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2001r nr 72 poz.747 z późn. zmianami/,
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy oraz warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Piaseczno szczegółowo przedstawione w § 2.

§ 2

 1. Zbiorcze zestawienie taryfowych grup odbiorców oraz opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 07.10.2005r. do 06.10.2006r :

  Tabela Nr 1
  Taryfa
  Lp.
  Wyszczególnienie
  Taryfy i grupy odbiorców
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  Dostawa wody - odbiorcy zasilani ze
  Stacji uzdatniania wody ( SUW)
  j.m.
  Gospodarstwa
  domowe
  (GD wu)
  Użyteczność
  publiczna
  (UZ wu)
  Przemysł
  usługi
  ( PU wu)
  .
  A
  Cena usługi dostawy wody /netto/
  zł. /m3
  1,75
  1,75
  1,75
  .
  B
  Opłata stała część 1
  (inkaso) /netto/
  zł. /m-c
  2.50
  2.50
  2.50
  .
  C
  Opłata stała część 2
  (wg wielkości wodomierza) /netto/
  zł. /m-c
  wg tabeli nr 2
  wg tabeli nr 2
  wg tabeli nr 2
  .
  2
  Dostawa wody - odbiorcy zasilani
  Z wodociągu warszawskiego
  j.m.
  Gospodarstwa
  domowe
  (GD wu)
  Użyteczność
  publiczna
  (UZ wu)
  Przemysł
  usługi
  ( PU wu)
  .
  A
  Cena usługi dostawy wody /netto/
  zł. /m3
  3,05*
  3,05
  3,05
  .
  B
  Opłata stała część 1
  (inkaso) /netto/
  zł. /m-c
  2,50
  2,50
  2,50.
  C
  Opłata stała część 2
  (wg wielkości wodomierza) /netto/
  zł. /m-c
  wg tabeli nr 2
  wg tabeli nr 2
  wg tabeli nr 2
  .
  3
  Odprowadzanie ścieków
  j.m.
  Gospodarstwa
  domowe
  (GD ś)
  Użyteczność
  publiczna
  (UZ ś)
  Przemysł
  usługi
  ( PU ś)
  Ścieki
  dowożone
  (ŚD)
  A
  Cena usługi odprowadzania
  i oczyszczania ścieków /netto/
  zł/m3
  2,93
  2,93
  3,52
  6,01

  * Rada Miejska zdecydowała, że w związku z wysoką ceną wody z wodociągu warszawskiego Gmina dopłacać będzie 1zł do każdego metra sześciennego wody dla każdego gospodarstwa domowego zaopatrywanego w wodę warszawską.

  Tabela Nr 1 cd.
  Lp. Rodzaj ścieków Stawka
  1 Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej
  Bez pomiaru przepływu z terenu:
  .
  A Przemysłowy , składowy, bazy transportowe. 0,115 zł. / m2
  B nny niż w punkcie 1. 0,10 zł. / m2
  2Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej
  Z pomiarem przepływu.
  2,30 zł. / m2
  3ścieki technologiczne oczyszczone, odprowadzane do kanalizacji
  Ogólnospławnej.
  0,089 zł. / m2


 2. Stawki opłat dla odbiorców wody oraz (jednocześnie) odbiorców wody i dostawców ścieków lub tylko dostawców ścieków za obsługę wodomierza lub urządzenia pomiarowego (składnik opłaty stałej - część2).

  Tabela Nr 2
  L.p.
  Wielkość wodomierza
  Stawka netto [zł. / m-c / wodomierz]
  1.
  do 3 cala
  2,00
  2.
  od 1 cala do 1,1/4 cala
  3,30
  3.
  od 1 ,1/4 cala do 2 cali
  6,20
  4.
  od Dn 50 do Dn 100
  16,00
  5.
  powyżej Dn 100
  30,00
  6.
  opłata za rozliczenie podlicznika
  0,58
  7.
  opłata za odczyt i kontrolę urządzenia pomiarowego
  38,00
  8.
  wodomierz sprzężony
  Suma opłat za poszczególne wodomierze
 3. Warunki stosowania taryf.
  1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
  2) Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców usług ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających tym grupom oraz ilości świadczonych usług.
  3) Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego tam gdzie jest on zainstalowany.
  4) W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości określa się w oparciu o normy zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 z 2002 r. poz. 70).
  5) W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów w lokalach.
  6) W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
  a) średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. W przypadku braku pierwszego odczytu wodomierza zużycie określa się na podstawie norm dla danego odbiorcy określonych w rozporządzeniu właściwego ministra.
  b) średniomiesięcznego poboru wody z faktycznego okresu, jeżeli trwał on krócej niż 6 miesięcy. W przypadku braku danych z odczytu wodomierza (brak odczytu od daty zainstalowania) zużycie określa się na podstawie zużycia ryczałtowego za cały okres od włączenia przyłącza do sieci.
  7) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych:
  a) ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.
  b) w przypadku odprowadzania ścieków z powierzchni zanieczyszczonych ilości ścieków nie określa się.
  8) W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na warunkach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą wody lub odbiorem ścieków dla danego odbiorcy.
  Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze. Opóźnienia w zapłacie będą skutkować naliczeniem odsetek w wysokości ustawowej.
  W przypadku nie zapłacenia faktury mimo upomnienia może nastąpić odcięcie dopływu wody lub zaprzestanie odbioru ścieków. Koszty związane z odcięciem dopływu wody i zaprzestaniem odbiorów ścieków ponosi odbiorca.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.