U C H W A Ł A Nr 1412/LV/2006
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 8.09.2006 r

w sprawie zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie cieków. Działając na podstawie art.18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o Samorządzie Gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, w związku z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r nr 123 poz.858/,
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy oraz warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Piaseczno szczegółowo przedstawione w § 2.

§ 2

 1. Zbiorcze zestawienie taryfowych grup odbiorców oraz opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 07.10.2006r. do 06.10.2007r :

  Tabela Nr 1
  Taryfa
  Lp.
  Wyszczególnienie
  Taryfy i grupy odbiorców
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  Dostawa wody - odbiorcy zasilani ze
  Stacji uzdatniania wody ( SUW)
  j.m.
  Gospodarstwa
  domowe
  (GD wu)
  Użyteczność
  publiczna
  (UZ wu)
  Przemysł
  usługi
  ( PU wu)
  .
  A
  Cena usługi dostawy wody /netto/
  zł. /m3
  2,09
  2,09
  2,09
  .
  B
  Opłata stała część 1
  (inkaso) /netto/
  zł. /m-c
  2.50
  2.50
  2.50
  .
  C
  Opłata stała część 2
  (wg wielkości wodomierza) /netto/
  zł. /m-c
  wg tabeli nr 2
  wg tabeli nr 2
  wg tabeli nr 2
  .
  2
  Dostawa wody - odbiorcy zasilani
  z wodociągu warszawskiego
  j.m.
  Gospodarstwa
  domowe
  (GD wu)
  Użyteczność
  publiczna
  (UZ wu)
  Przemysł
  usługi
  ( PU wu)
  .
  A
  Cena usługi dostawy wody /netto/
  zł. /m3
  3,50*
  3,50
  3,50
  .
  B
  Opłata stała część 1
  (inkaso) /netto/
  zł. /m-c
  2,50
  2,50
  2,50.
  C
  Opłata stała część 2
  (wg wielkości wodomierza) /netto/
  zł. /m-c
  wg tabeli nr 2
  wg tabeli nr 2
  wg tabeli nr 2
  .
  3
  Odprowadzanie ścieków
  j.m.
  Gospodarstwa
  domowe
  (GD ś)
  Użyteczność
  publiczna
  (UZ ś)
  Przemysł
  usługi
  ( PU ś)
  Ścieki
  dowożone
  (ŚD)
  A
  Cena usługi odprowadzania
  i oczyszczania ścieków /netto/
  zł/m3
  3,37
  3,50
  4,14
  6,99

  * Rada Miejska zdecydowała, że w związku z wysoką ceną wody z wodociągu warszawskiego Gmina dopłacać będzie 1zł do każdego metra sześciennego wody dla każdego gospodarstwa domowego zaopatrywanego w wodę warszawską.

  Tabela Nr 1 cd.
  Lp. Rodzaj ścieków Stawka
  1 Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej
  Bez pomiaru przepływu z terenu:
  .
  A Przemysłowy , składowy, bazy transportowe. 0,115 zł. / m2
  B nny niż w punkcie 1. 0,10 zł. / m2
  2Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej
  Z pomiarem przepływu.
  2,30 zł. / m2
  3ścieki technologiczne oczyszczone, odprowadzane do kanalizacji
  ogólnospławnej.
  0,089 zł. / m2


 2. Stawki opłat dla odbiorców wody oraz (jednocześnie) odbiorców wody i dostawców ścieków lub tylko dostawców ścieków liczone od wielkości wodomierza lub urządzenia pomiarowego (składnik opłaty stałej - część2).

  Tabela Nr 2
  L.p.
  Wielkość wodomierza
  Stawka netto [zł. / m-c / wodomierz]
  1
  Do 3/4 cala
  5,50
  2.
  Od 1 cala do 11/4 cala
  6,30
  3.
  Od 11/2 cala do 2 cali
  8,15
  4.
  Od Dn 50 do Dn 100
  56,00
  5.
  Powyżej Dn 100
  387,50
  6.
  Opłata za rozliczenie podlicznika
  0,58
  7.
  Opłata za odczyt i kontrolę urządzenia pomiarowego
  38,00
  8.
  Wodomierz sprzężony
  Suma opłat za poszczególne wodomierze
 3. Warunki stosowania taryf.
  1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
  2. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców usług ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających tym grupom oraz ilości świadczonych usług. W przypadku odprowadzania ścieków z powierzchni zanieczyszczonych opłatę ustala się jako:
  a)gdy nie ma zainstalowanego urządzenia pomiarowego:
  iloczyny taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających tym grupom oraz powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni określonej w umowie,
  b)gdy jest zainstalowane urządzenie pomiarowe:
  iloczyn taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających tej grupie oraz ilości świadczonych usług.
  3. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego tam gdzie jest on zainstalowany.
  4. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości określa się w oparciu o normy zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 z 2002 r. poz. 70)
  5. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów w lokalach.
  6. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
  a) średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza
  b) średniomiesięcznego poboru wody z faktycznego okresu, jeżeli trwał on krócej niż 6 miesięcy. W przypadku braku danych z odczytu wodomierza ( brak odczytu od daty zainstalowania ) zużycie określa się na podstawie zużycia ryczałtowego za cały okres od włączenia przyłącza do sieci.
  7. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych:
  a) ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.
  b) W przypadku odprowadzania ścieków z powierzchni zanieczyszczonych ilości ścieków nie określa się
  8. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na warunkach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem eksploatującym system. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze. Opóźnienia w zapłacie będą skutkować naliczeniem odsetek w wysokości ustawowej . W przypadku nie zapłacenia faktury mimo upomnienia może nastąpić odcięcie dopływu wody lub zaprzestanie odbioru ścieków .
  § 3

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia